بستنی قهوه با کیک برونی (۵۵۰ گرم) کاله
بستنی قهوه با کیک برونی (۵۵۰ گرم) کاله