شنیسل ران مرغ با آرد کیمبال ۹۰۰ گرم
شنیسل ران مرغ با آرد کیمبال ۹۰۰ گرم

شنیسل ران مرغ با آرد کیمبال ۹۰۰ گرم