شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم
شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم
شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم
شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم
شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم

شکلات تلخ سایرو ۶۵ درصد ۱۲۸ گرم

برند: سایرو