فیله مرغ سوخاری تازه کیمبال ۹۰۰ گرم
فیله مرغ سوخاری تازه کیمبال ۹۰۰ گرم

فیله مرغ سوخاری تازه کیمبال ۹۰۰ گرم