ماست سنتی خامه ای ۸% چربی کاله ۹۰۰ گرم
ماست سنتی خامه ای ۸% چربی کاله ۹۰۰ گرم

ماست سنتی خامه ای ۸% چربی کاله ۹۰۰ گرم

برند: کاله