همبرگر چرخکرده گوسفند کیمبال ۵۰۰ گرم
همبرگر چرخکرده گوسفند کیمبال ۵۰۰ گرم

همبرگر چرخکرده گوسفند کیمبال ۵۰۰ گرم