کالباس۴۰% گوشت قرمز مارتادلا سولیکو ۵۰۰ گرم
کالباس۴۰% گوشت قرمز مارتادلا سولیکو ۵۰۰ گرم

کالباس۴۰% گوشت قرمز مارتادلا سولیکو ۵۰۰ گرم

شاید خوشتون بیاد