سوسیس کراکف پنیر ۵۵% گوشت قرمز (۳۵۰ گرم) دمس
سوسیس کراکف پنیر ۵۵% گوشت قرمز (۳۵۰ گرم) دمس
سوسیس کراکف پنیر ۵۵% گوشت قرمز (۳۵۰ گرم) دمس